Všeobecné obchodné podmienky


Tieto všeobecné obchodné podmienky spoločnosti Repre, s.r.o. (VOP) stanovujú podmienky predaja produktov a služieb spoločnosťou Repre, s.r.o. (dodávateľ) tretím stranám (klienti). Predaj všetkých produktov a služieb sa riadi týmito VOP, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou každej ponuky vypracovanej dodávateľom, ak zmluvné podmienky medzi dodávateľom a klientom neurčujú inak.

 

Článok I. Dodávateľ Repre s.r.o.

1.01

Repre, s.r.o. (ďalej len dodávateľ) so sídlom Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava, IČO: 35810122, IČ DPH: SK2020246173, zapísaná v obchodnom registri Bratislava I, oddiel: Sro, Vložka: 23892/B

 

Článok II. Klienti

2.01

Repre, s.r.o. predáva svoje produkty a služby výhradne právnickým osobám, alebo fyzickým osobám podnikateľom. Predmety predávané spoločnosťou Repre, s.r.o. musia byť použité iba k propagačným a darčekovým účelom.

 

2.02

Klient nesmie žiadnymi prostriedkami, úplne, alebo čiastočne predať/postúpiť tieto VOP nikomu. Tieto VOP nezakladajú žiadny typ zastupovania alebo mandátny vzťah medzi spoločnosťou Repre, s.r.o. a klientom. Akékoľvek úpravy týchto VOP musia byť písomne odsúhlasené oboma stranami.

 

Článok III. Produkty: ceny a charakteristika

3.01

Ceny uvedené v cenníkoch/ponukách/katalógoch spoločnosti Repre, s.r.o. sú vždy uvádzané v Eurách (€), pokiaľ nie je zašpecifikované inak v rámci písomnej komunikácie, sú oslobodené od DPH a od akýchkoľvek ďalších nákladov, pokiaľ nie je dojednané inak. Zľavy z cenníkových cien má dodávateľ právo určiť s ohľadom na množstvo predaného produktu, momentálnu situáciu na sklade a podľa aktuálnej cenovej politiky dodávateľa. Štandardné zľavy pre jednotlivých klientov sú uvedené v klientskej sekcii na www.repre.sk resp. v prílohe týchto VOP.

 

3.02

Cenník zverejnený dodávateľom ruší a plne nahradzuje akékoľvek predchádzajúce cenníky, týkajúce sa rovnakých produktov resp. služieb a je závislý na skutočnej momentálnej dostupnosti produktov.

 

3.03

Produkty by nemali byť nikdy považované za vzorky, pokiaľ nie je dohodnuté inak písomne medzi dodávateľom a klientom

 

3.04

Ľubovoľné technické parametre a zverejnené ceny môžu byť dodávateľom menené bez predchádzajúceho upozornenia, pokiaľ predtým neboli záväzne potvrdené Potvrdením prijatím objednávky.

 

Článok IV. Objednávky na tovar a služby

4.01

Objednávky zaslané spoločnosti Repre, s.r.o. musia byť zaslané iba písomnou formou využitím týchto komunikačných kanálov:

  1. Elektronická pošta (e-mail na repre@repre.sk resp. na email: uvedený na www.repre.sk v sekcii kontakty – obchodné oddelenie)
  2. Fax (faxová správa na faxové číslo: +421 2 40 20 90 20)
  3. Papierová pošta (služby Slovenskej pošty resp. iného doručovateľa /kuriéra/) doručená na adresu Repre, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07 Bratislava
 

Každé iné doručenie objednávky (telefonickým hovorom, smskou) musí byť následne doručené jedným z troch spôsobov uvedených v Článok IV, 4.01 a), b), c). Dátum doručenia objednávky je považovaný za dátum začatia vybavovania objednávky.

 

4.02

Objednávky zaslané spoločnosti Repre, s.r.o. musia byť vyplnené vo všetkých častiach a musia obsahovať všetky detailné informácie umožňujúce správnu identifikáciu objednávaných produktov resp. služieb.

 

4.03

Každá objednávka zaslaná klientom dodávateľovi musí byť považovaná za skutočnú zmluvu a bude zaväzovať Repre, s.r.o. iba po písomnom potvrdení zo strany Repre, s.r.o. Vykonané objednávky zo strany Repre, s.r.o. musia byť považované za potvrdenie a prijatie objednávky.

 

4.04

Spoločnosť Repre, s.r.o. je oprávnená neprijať objednávky, ktoré nie sú riadne vyplnené, alebo pokiaľ nie je považované, že správnym spôsobom reprezentujú produkty a pokiaľ majú rozpor s jedným, alebo viacerými bodmi týchto VOP.

 

4.05

Pokiaľ Repre, s.r.o. nedodá potvrdenú a akceptovanú objednávku (pokiaľ objednaný tovar nie je k dispozícii), bude o tomto dodávateľ informovať klienta v čo najkratšom možnom čase a vráti zákazníkovi peniaze už zaplatené za tovar a dodanie tejto objednávky. V tomto prípade klient nebude mať viac právo žiadať žiadnu inú náhradu.

 

4.06

Všetky fiškálne dokumenty týkajúce sa objednaného tovaru a služieb budú dodávateľom dané klientovi pri príležitosti dodania tovaru resp. služieb.

 

4.07

Odberateľ má právo stornovať záväznú objednávku iba v prípade výrazného omeškania dodávky oproti predpokladanému termínu dodania a to iba v rozsahu meškajúcej dodávky. V každom inom prípade stornovania objednávky je dodávateľ oprávnený požadovať od odberateľa zmluvnú pokutu vo výške 30% ceny za produkt uvedenej v ponuke resp. v potvrdení prijatej objednávky, ktorý bol predmetom záväznej objednávky a klient sa zaväzuje zaplatiť zmluvnú pokutu do 14 dní od doručenia výzvy na úhradu.

 

Článok V. Zapožičanie vzoriek produktov

5.01

Dodávateľ môže klientovi zapožičať vzorku produktu, ktorú môže využiť na predvádzanie na základe zaplatenia zálohy za vzorku, ktorá musí byť minimálne v hodnote cenníkovej ceny vzorky. Vzorka aj naďalej ostáva vlastníctvom dodávateľa. Objednanie zapožičania , ale aj samotné zapožičanie vzorky musí prebehnúť písomnou formou.

 

5.02

Klient sa zaväzuje vrátiť vzorku nepoškodenú resp. v takom stave v akom mu bola zapožičaná. Doba zapožičania je určená na 5 pracovných dní pokiaľ nebolo dohodnuté inak.

 

5.03

V prípade nevrátenia vzoriek podľa dohodnutých podmienok resp. vrátenia vzoriek v inom stave ako boli zapožičané, dodávateľ má právo účtovať klientovi cenníkovú cenu vzorky a jednorazový poplatok 40 € (1 205,00 Sk). Po uhradení záväzkov spojených so zapožičanou vzorkou, vzorka prechádza do vlastníctva klienta.

 

5.04

Klient má právo na vytvorenie vzorky priamo na mieru (produkt obrandovaný /označený logom klienta, alebo logom tretej osoby/). Týmto vzniká dodávateľovi právo na účtovanie nákladov na vytvorenie takejto vzorky. Náklady na výrobu vzorky môžu byť započítané do celkovej sumy objednávky, ak klient vystaví objednávku na ďalšie množstvo tovaru zhodného s vyrobenou vzorkou, najneskôr do 2 dní od vyrobenia vzorky.
 

Článok VI. Dodanie produktov a služieb

6.01

Dodanie objednaného tovaru a služieb klientom bude štandardne vybavené do 3 (troch) týždňov od potvrdenia prijatia objednávky, pokiaľ v tomto potvrdení nie je uvedené inak, resp. pokiaľ čas dodania bol písomne dohodnutý medzi dodávateľom a klientom na iný čas.

 

6.02

Spôsob dodania tovaru a služieb je dohodnutý pred prijatím objednávky resp. najneskôr je uvedený v potvrdení prijatia objednávky. Dodanie tovaru a služieb sa môže uskutočniť nasledujúcimi spôsobmi:

  1. Osobne zo skladu Repre, s.r.o. (EXW) – klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v priestoroch spoločnosti Repre, s.r.o.. Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.
  2. Dopravu zabezpečuje dodávateľ (DAF) – klient potvrdí prevzatie tovaru svojím podpisom na dodacom liste alebo faktúry v mieste určenia(dohodnuté písomne v objednávke). Po podpísaní dodacieho listu alebo faktúry preberá na seba plnú zodpovednosť za správnosť a kompletnosť a nepoškodenie dodávky.
  3. Dodávateľ využije na prepravu tretiu osobu (kuriéra) (CFR) - dodávateľ zásielku zabezpečí a zabalí proti poškodeniu produktov a nesie plnú zodpovednosť za tovar v zásielke, až do podpísania prepravného listu klientom, kde je klient povinný pred podpísaním prepravného listu skontrolovať nepoškodenie zásielky.
  4. Dopravu zabezpečuje klient (FCA) – v prípade, že klient bude organizovať a zaisťovať dodanie tovaru a služieb prostredníctvom vybraného dopravcu, ponesie vždy riziko a zodpovednosť za dodanie tovaru a služieb klient. Konkrétne, klient bude znášať zodpovednosť za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tovaru a služieb behom dopravy.
 

6.03

Odplata za dopravu a manipuláciu produktov a služieb je nasledovná pokiaľ nie je dohodnuté inak:

  1. Celková hodnota objednávky nepresiahla 166 € (5 000,90 Sk) potom odplata za dopravu a manipuláciu je 20 € (602,50 Sk).
  2. Celková hodnota objednávky nepresiahla 490 € (14 761, 70 Sk) potom odplata za dopravu a manipuláciu je 9 € (271,10 Sk).
  3. Celková hodnota objednávky presiahla 490 € (14 761, 70 Sk) potom odplatu za dopravu a manipuláciu znáša dodávateľ.
 

6.04

Klient sa zaväzuje odobrať objednaný produkt alebo jeho časť najneskôr do 5 dní od písomnej, mailovej alebo faxovej výzvy dodávateľa. Pri neakceptovaní tejto výzvy má dodávateľ právo predať objednaný produkt inému subjektu alebo zabezpečiť jeho ďalšie uskladnenie na náklady klienta.

 

Článok VII. Fakturácia a platobné podmienky

7.01

Dodávateľ má právo, pokiaľ nie je dohodnuté inak, požadovať od klienta zálohu za objednaný tovar vo výške 100%, už pred objednaním produktov a služieb u svojich dodávateľov.

 

7.02

Platba za dodaný tovar sa vykonáva v hotovosti, na základe zálohovej faktúry, alebo na dobierku, pokiaľ nie je písomne dohodnuté inak v klientskej zmluve. Najneskôr pri odovzdaní tovaru.

 

7.03

Platbu za zapožičanie vzoriek, pokiaľ nie je dohodnuté inak je povinný klient uhradiť najneskôr pri preberaní zapožičanej vzorky

 

7.04

Dodávateľ má právo na čiastkovú fakturáciu, ak objednávka nebola dodaná jednorázovo, ale postupne

 

Článok VIII. Záruky a reklamácie

8.01

Záručná doba na produkty a služby dodávané spoločnosťou Repre, s.r.o. je 12 mesiacov od prevzatia produktov a služieb podľa Článok VI odseku 6.02

8.02

Klient je povinný reklamovať zjavnú chybu na produkte bezodkladne po prevzatí tovaru najneskôr však do 5 dní od prevzatia produktu. Na neskoršie uplatnenú reklamáciu zjavnej chyby má dodávateľ právo neprihliadať.  

8.03

Dodávateľ poskytuje záruku na produkt v plnom rozsahu iba ak bol produkt použitý na účely jeho určenia, nebol akýmkoľvek spôsobom upravený, alebo pozmenený.

8.04

Ak si chce klient uplatniť reklamáciu na zakúpený tovar, je povinný doručiť dodávateľovi produkt na vlastné náklady do skladu Repre, s.r.o. s kópiou preberacích dokladov. Produkt musí byť čistý nepotlačený a nesmie byť na ňom iná chyba ako tá, ktorá je uvedená v popise chýb v Reklamačnom formulári (podľa 8.05)

8.05

Chyby na produkte musia byť presne popísané a Reklamačný formulár musí byť doručený písomnou formou, ako komunikačné kanály musia byť zvolené podľa 4.01 týchto VOP. Tlačivo Reklamačného formuláru si stiahnite na našej stránke v sekcii Reklamačný formulár alebo priamo TU. (link na stránku Reklamačný formulár).

8.06

Dodávateľ si vyhradzuje čas na vybavenie reklamácie 30 dní od prijatia reklamácie.

8.07

Ak dodávateľ rozhodne o tom, že reklamácia bola oprávnená, dodávateľ bezodkladne vymení reklamovaný tovar za nový produkt resp. vráti kúpnu cenu za produkt klientovi.

8.08

Ak dodávateľ rozhodne o tom, že reklamácia bola neoprávnená má právo účtovať klientovi náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie. A klient má povinnosť tieto náklady uhradiť bezodkladne najneskôr však do 7 dní od doručenia rozhodnutia o zamietnutí reklamácie.

8.09

Dodávateľ nenesie zodpovednosť za chyby na produkte zapríčinené mechanicky, nekvalifikovanou obsluhou, použitím nevyhovujúceho spotrebného materiálu, alebo pri inom porušení záručných podmienok, zistených pracovníkom dodávateľa. Zároveň sa klient zaväzuje uhradiť dodávateľovi všetky náklady súvisiace s prípadným odstránením chyby, ktorá nebola kvalifikovaná ako záručná.

Článok IX. Ochrana osobných údajov

9.01
V súvislosti s implementáciou Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.4. 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a novelizáciou zákona č.18 Z.z. 2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý je účinný od 25.5.2018, spoločnosť REPRE, s.r.o. informuje svojich odberateľov a dodávateľov, že Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadom ochrany osobných údajov nájdete na stránke: www.repre.sk/osobneudaje.
 
9.02
Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zmeniť a upraviť, alebo sa rozhodnúť pre ich vymazanie. Všetky podnety týkajúce sa ochrany osobných údajov, môžete zasielať e-mailom na osobneudaje@repre.sk alebo na REPRE, s.r.o., Vlčie hrdlo 61, 821 07  Bratislava.

9.03
Partnerské a obchodné spoločnosti firmy REPRE, s.r.o. berú na vedomie svoju povinnosť aktualizovať a informovať firmu REPRE, s.r.o. o zmenách svojich kontaktných osôb, najmä ak už nie sú ich zamestnancami a nezastupujú danú spoločnosť.
 

Článok X. Záverečné ustanovenia

10.01
Tieto VOP nemajú určený dátum vypršania platnosti, pokiaľ nebudú inak odvolané dodávateľom.
10.02
Tieto VOP sa riadia podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
Ak sú, alebo sa stanú niektoré ustanovenia týchto VOP neplatnými, alebo v rozpore s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, alebo sa stanú nevynútiteľnými, a to celkom alebo čiastočne, platnosť a vynútiteľnosť ostatných ustanovení a zvyšné časti príslušného ustanovenia tým zostávajú nedotknuté.
 
10.03
Dodávateľ si vyhradzuje právo tieto VOP zmeniť. Zmena VOP sa považuje za účinnú voči klientovi dňom zverejnenia VOP na internetovej stránke dodávateľa – www.repre.sk s uvedením dátumu platnosti VOP.
 
10.04
Právne vzťahy, ktoré nie sú výslovne upravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v platnom znení.

 

Všeobecné obchodné podmienky si stiahnite TU